Rss Feed

Thời khóa biểu khối 12 áp dụng từ ngày 19/8/2019

Đăng lúc: Thứ tư - 14/08/2019 23:42 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thanh Toàn
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (BUỔI SÁNG)
ÁP DỤNG NGÀY 19/08/2019
 
Thứ/
Tiết
12A1 12A2 12A3 12A4 12CBa1 12CBa2 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5
2 Chào cờ-Nữ Chào cờ-Hồng Chào cờ-Duy Chào cờ-Ngân Chào cờ-Thảo Chào cờ-Vân Chào cờ-CôCin Chào cờ-Thảnh Chào cờ-Thảo Chào cờ-Tường Chào cờ-Hà
Sinh học-Nữ Toán-Hồng Sinh học-Duy Lịch Sử-Thảo Ngoại ngữ-Nga GDCD-Hà Lịch Sử-CôCin Lịch Sử-Thảnh Sinh học-Thảo Tin học-Tiền Ngoại ngữ-Ngân
Lịch Sử-Thảnh Vật lí-Thuần GDCD-Hà Ngữ văn-Hiền Ngữ văn-Mai Vật lí-Vân Ngoại ngữ-Nga Thể dục-Bình Lịch Sử-Thảo Lịch Sử-Tường Tin học-Tiền
Ngoại ngữ-Kim Vật lí-Thuần Lịch Sử-Tường Vật lí-Tòng Hóa học-Tiến Vật lí-Vân Ngoại ngữ-Nga Thể dục-Bình Tin học-Tiền GDCD-Kha Ngữ văn-Hiền
Ngoại ngữ-Kim Sinh học-Mai Ngoại ngữ-Nga Công nghệ-Tòng Hóa học-Tiến Toán-Sơn Toán-Linh GDCD-Kha Ngữ văn-Mai Toán-Chi Ngữ văn-Hiền
3 Hóa học-Dũng Sinh học-Mai Tin học-Toàn Toán-Trung Lịch Sử-Giúp Toán-Sơn Sinh học-Hậu Địa Lí-Loan Thể dục-Phụng Ngoại ngữ-Thắm Công nghệ-Hiền
Toán-Giàu Tin học-Thu Vật lí-Hiền Toán-Trung Địa Lí-Loan Toán-Sơn Hóa học-Dũng Ngoại ngữ-Kim Thể dục-Phụng Ngoại ngữ-Thắm Sinh học-Hậu
Toán-Giàu Địa Lí-Loan Địa Lí-Duyên Tin học-Toàn Toán-Dũ Ngoại ngữ-Thắm Tin học-Thu Ngoại ngữ-Kim Ngoại ngữ-Ba Sinh học-Mai Thể dục-Phụng
Ngữ văn-Thuận Hóa học-Nương Hóa học-Tiến Hóa học-Tuyến Toán-Dũ Tin học-Thu Ngoại ngữ-Nga Toán-Giàu Toán-Trung Toán-Chi Thể dục-Phụng
Ngữ văn-Thuận Ngoại ngữ-Ba Ngoại ngữ-Nga Hóa học-Tuyến Hóa học-Tiến Địa Lí-Duyên Vật lí-Khiêm Hóa học-Nương Toán-Trung Toán-Chi Toán-Dũ
4 Thể dục-Bình Ngữ văn-An Toán-Nhân Hóa học-Tuyến Vật lí-Phong Ngữ văn-Loan Toán-Linh Vật lí-Nguyệt GDCD-Thắng Vật lí-Hiền Hóa học-Tường
Thể dục-Bình Ngữ văn-An Vật lí-Hiền Toán-Trung Vật lí-Phong Ngữ văn-Loan Toán-Linh Toán-Giàu Vật lí-Nguyệt Tin học-Tiền Toán-Dũ
Vật lí-Phong Lịch Sử-Mỹ Ngữ văn-An Toán-Trung Thể dục-Bình Ngoại ngữ-Thắm Công nghệ-Nguyệt Toán-Giàu Tin học-Tiền Ngữ văn-An Toán-Dũ
Ngoại ngữ-Kim Ngoại ngữ-Ba Hóa học-Tiến Ngoại ngữ-Ngân Thể dục-Bình Ngoại ngữ-Thắm Ngữ văn-An Ngữ văn-Tuyết Toán-Trung Ngữ văn-An Lịch Sử-Mỹ
Ngoại ngữ-Kim Ngoại ngữ-Ba Hóa học-Tiến Ngoại ngữ-Ngân Toán-Dũ Lịch Sử-Mỹ Ngữ văn-An Ngữ văn-Tuyết Toán-Trung Ngoại ngữ-Thắm Tin học-Tiền
5 Vật lí-Phong Công nghệ-Nguyệt Toán-Nhân Địa Lí-Duyên GDCD-Liên Toán-Sơn Vật lí-Khiêm Địa Lí-Loan Toán-Trung Công nghệ-Hiền Toán-Dũ
Tin học-Thu GDCD-Liên Toán-Nhân Toán-Trung Vật lí-Phong Toán-Sơn Địa Lí-Loan Vật lí-Nguyệt Ngoại ngữ-Ba Địa Lí-Duyên Toán-Dũ
Ngoại ngữ-Kim Toán-Hồng Vật lí-Hiền Ngữ văn-Hiền Tin học-Thu Hóa học-Nương Địa Lí-Loan Công nghệ-Nguyệt Ngoại ngữ-Ba Hóa học-Dũng Địa Lí-Duyên
Địa Lí-Loan Toán-Hồng Tin học-Toàn Ngữ văn-Hiền Toán-Dũ Hóa học-Nương Ngữ văn-An Tin học-Thu Vật lí-Nguyệt Ngữ văn-An Vật lí-Hiền
Hóa học-Dũng Hóa học-Nương Công nghệ-Hiền Tin học-Toàn Toán-Dũ Ngữ văn-Loan Ngữ văn-An Ngoại ngữ-Kim Địa Lí-Duyên Ngữ văn-An Ngữ văn-Hiền
6 Công nghệ-Phong Thể dục-Bình Toán-Nhân Thể dục-Phụng Lịch Sử-Giúp Công nghệ-Vân Toán-Linh Sinh học-Duyên Ngữ văn-Mai Toán-Chi Ngữ văn-Hiền
Toán-Giàu Thể dục-Bình Toán-Nhân Thể dục-Phụng Công nghệ-Phong Vật lí-Vân Toán-Linh Tin học-Thu Ngữ văn-Mai Toán-Chi Ngữ văn-Hiền
Toán-Giàu Tin học-Thu Ngữ văn-An Sinh học-Duyên Ngoại ngữ-Nga Lịch Sử-Mỹ Thể dục-Bình Hóa học-Nương Công nghệ-Phong Thể dục-Phụng Địa Lí-Duyên
Ngữ văn-Thuận Hóa học-Nương Ngữ văn-An Vật lí-Tòng Ngoại ngữ-Nga Tin học-Thu Thể dục-Bình Ngữ văn-Tuyết Địa Lí-Duyên Thể dục-Phụng Lịch Sử-Mỹ
Ngữ văn-Thuận Lịch Sử-Mỹ Ngoại ngữ-Nga Vật lí-Tòng Vật lí-Phong Hóa học-Nương Ngữ văn-An Ngữ văn-Tuyết Hóa học-Hải Địa Lí-Duyên Hóa học-Tường
7 GDCD-Liên Ngữ văn-An Thể dục-Phụng Sinh học-Duyên Ngữ văn-Mai Thể dục-Bình Hóa học-Dũng Ngữ văn-Tuyết Hóa học-Hải Vật lí-Hiền Ngoại ngữ-Ngân
Tin học-Thu Toán-Hồng Thể dục-Phụng GDCD-Hà Ngữ văn-Mai Thể dục-Bình GDCD-Liên Toán-Giàu Lịch Sử-Thảo Hóa học-Dũng Ngoại ngữ-Ngân
Lịch Sử-Thảnh Toán-Hồng Lịch Sử-Tường Ngoại ngữ-Ngân Sinh học-Thảo Vật lí-Vân Tin học-Thu Toán-Giàu Ngữ văn-Mai Ngữ văn-An Vật lí-Hiền
Toán-Giàu Vật lí-Thuần Sinh học-Duy Lịch Sử-Thảo Tin học-Thu Sinh học-Nữ Lịch Sử-CôCin Lịch Sử-Thảnh Ngữ văn-Mai Lịch Sử-Tường GDCD-Hà
SHL-Nữ SHL-Hồng SHL-Duy SHL-Ngân SHL-Thảo SHL-Vân SHL-CôCin SHL-Thảnh SHL-Thảo SHL-Tường SHL-Hà
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết