Rss Feed

khoi12

Tác giả: admin - Đã xem: 754 - Đã tải về: 126

Adobe Presenter 7

Tác giả: N/A - Đã xem: 1302 - Đã tải về: 42

Adobe Presenter 7

Lịch báo giảng tự động

Tác giả: Nguyễn Thanh Toàn - Đã xem: 3988 - Đã tải về: 1212

Lịch báo giảng tự động

Để tạo "Lịch báo giảng tự động" cần phải tải chương trình và hướng dẫn về rồi làm theo từng bước trong hướng dẫn.

Tài liệu hướng dẫn đơn giản

Tác giả: N/A - Đã xem: 567 - Đã tải về: 87